Հասցեագիրք

 • Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միության

  www.consumer.am

  (+37410) ------

  (+37410) ------

  upcr@web.am, lusineyagubyan@yahoo.com

  http://www.consumer.am

  Գործունեություն

  Կազմակերպության գործունեության ներկայիս հիմնական ուղղություններ են՝ <ul><li>սպառողների իրենց իրավունքների մասին գիտելիքների մակարդակի և քաղաքացիական ակտիվության բարձրացումը,</li><li>ծառայությունների սերտիֆիկացման մակարդակի բարձրացումը Հայաստանում, </li><li>սպառողների իրավական պաշտպանության իրավական դաշտի կատարելագործումը և դրա պահանջների կիրառման մոնիտորինգը,</li><li>ապրանքների և ծառայությունների անկախ փորձաքննության անցկացումը, Կազմակերպությունը ակտիվորեն մասնակցել է ՀՀ "Սպառողների պաշտպանության մասին" օրենքի նախագծի, ՄԱԿ-ի "Մարդկային զարգացման զեկույցի" մշակմանը, որպես փորձագետներ մասնագետներ է տրամադրում պետական փորձագիտական լաբորատորիաների հավաստագրման հանձնաժողովին, միության նախագան հանդիսանում է որակի պետական հանձնաժողովի անդամ: Պարբերաբար հրապարակումներ և հաղորդուներ են տրվում "Հայաստանի Հանրապետություն", "ինդ", "Դելովոյ Էքսպրես" թերթերում, "Ազգային ռադիո", "Վեմ ՖՄ", "Լոռի", ռադիոընկերություններում, "Հ1", "Շանթ", "Պրոմեթևս" "Երևան" և "ուգարք" հեռուստաընկերություններում և այլ զանգվածային լրատվության միջոցներում:

  Նպատակները

  Միության հիմնական նպատակն ու խնդիրն է սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը:<p> Նշված նպատակին և խնդրին հասնելու համար կազմակերպությունը՝<ul><li>կազմակերպում է հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն.</li><li>աջակցում է ապրանքների և ծառայություների անկախ փորձաքննության կազմակերպմանը.</li><li>ապահովում է սպառողներին արտադրվող և բնակչությանը առաջարկվող պարենային և ոչ պարենային ապրանքների տեսականու և որակի մասին անկողմնակալ տեղեկատվությամբ.</li><li>դասախոսությունների, սեմինարների և խորհրդատվական ծառայությունների միջոցով կազմակերպում է սպառողների իրավական, ապրանքագիտական և տեղեկատու-խորհրդատվական օգնություն.</li><li>օգտագործում է զանգվածային լրատվության միջոցները սպառման կուլտուրայի, տնային տնտեսության (ընտանեկան բյուջեի) վարման արդյունավետ եղանակների պրոպագանդման, սննդամթերքի, ապրանքների և ծառայությունների որակի մասին գիտելիքների տարածման համար.</li><li>աջակցում է սպառողների շահերի հետ կապված խնդիրների գիտական հետազոտություններին,</li><li>աջակցում է սպառման ապրանքների ցուցահանդեսների կազմակերպմանը.</li><li>սահմանված կարգով առաջարկություններ է ներկայացնում սպառողների կյանքի, առողջության, գույքի և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) որակի բարձրացման կամ այդպիսիք արտադրությունից և շրջանառությունից հանելու վերաբերյալ:

  Պատմություն

  "Սպառողների շահերի պաշտպանության միություն" հասարակական կազմակերպությունը հիմնվել է 1996թ. դեկտեմբերին: